DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


   


DAGENS FORHOLD


10°

5
(m/s)

Wind(m/s)


Webkamera

Loypekart


Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

RETNINGSLINJER VED KJØP AV HEISKORT

Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for kjøp av heiskort. 

HOLD DEG INFORMERT 

Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på våre hjemmesider og Facebookside, informasjonstavle og ved hver enkelt heis. 

SESONGKORT 

Sesongkortet er personlig og må ikke overdras. Ved misbruk (som eksempelvis mangel på bilde på kortet, straffes med kr. 1500,- umiddelbart) eller brudd på retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras. Mister du ditt sesongkort kan du få nytt ved å å betale kr. 250,-.  

Ved kjøp av sesongkort har man prioritet tilgang til anlegget ved kapasitetsbegrensning. Det betyr imidlertid ikke at man er garantert plass, men skulle forholdene tilsi at vi må begrense kapasiteten vil man som sesongkortinnehaver ha førsterett på plass så fremt dette er mulig. 

VÆR- OG FØREFORHOLD 

Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær- og føreforhold kan være skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter før kjøp av heiskort. 

REFUSJON 

Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, sjekk vår daglige løpende Facebokoppdatering før du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom vil refusjon/promokode til nytt heiskort bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk.

Nytt heiskort for valgfridato, så fremt vi ikke er utsolgt, vil ved sykdom eller skade kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskort ikke har vært i bruk. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort. 

Forhåndsbestilte heiskort/billetter som ikke kan benyttes grunnet sykdom vil få tilsendt promokode for kjøp av heiskort for valgfri dato, så fremt vi ikke er utsolgt, ved å forelegge dokumentasjon på sykdom (i form av legeerklæring) inntil 1 dag før ankomst.  

Forhåndsbestilte heiskort/billetter som ikke kan benyttes av andre årsaker enn sykdom må avbestilles senest 10 dager før ankomst.  Man vil da få tilsendt en promokode som brukes ved kjøp av heiskort på valgfri dato, så fremt vi ikke er utsolgt.

Det gis ingen refusjoner på valgfrie dager i sesongen og sesongkort. 

Eventuelle krav må rettes innen 5 dager.

REFUSJON SESONGKORT 

Med sesongkort hos oss for du mulighet til å stå på ski både i Tjørhomfjellet og Ålsheia i en vintersesong som strekker seg fra desember til og med mai, så fremt forholdene tilsier at vi kan holde åpent.
Vi er opptatt av at sesongkortet hos oss skal være en god investering som gir deg mange gode opplevelser, og et stort antall dager på ski i bakken. 
Ski og utendørsaktivitet, med god plass i bakken, er en trygg aktivitet. Vi planlegger selvsagt med gode smittevernstiltak, slik at du som besøker oss skal ha en trygg og god opplevelse. 

For de som kjøper sesongkort hos oss gir vi garanti for refusjon hvis vi mot formodning skulle komme opp i en situasjon der anleggene må stenge ned større deler av sesongen grunnet Covid -19. 
Innenfor perioden 01.desember – 1.mai vil følgende refusjonsordning gjelde sesongen 22-23: 

Antall åpningsdager Refusjon av sesongkortpris 
< 85 dager 20 % 
< 50 dager 50 % 
< 20 dager 80 % 

DRIFTSAVBRUDD 

Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av heiskortets gyldighetstid. 

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort, kveldskort eller timekort. 

DRIFTSAVBRUDD SOM LIGGER UTENFOR DRIFTLEDELSENS KONTROLL (FORCE MAJURE)

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller overvinne følgene av disse. 

Med utgangspunkt i ovennevnte bestemmelse må det være på det rene at kortholder ikke har krav på hele kjøpesummen, kun en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Det maksimale beløp som kan kreves refundert ved snømangel er 50% av heiskortets kjøpesum. Dette forutsetter at anlegget ikke greier å åpne for sesongen. På den annen side, hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen har kortholder ikke krav på refusjon. 

Det er med andre ord for stengte dager utover 1/3 av sesongens totale antall skidager som kortholder kan kreve refusjon. Refusjonen skal være 50% av den forholdsmessige andel av den tid heiskortet ikke kan benyttes. Dette er et regnestykke der heiskortets verdi må deles på antall dager i sesongen. Denne «dagraten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse. 

Hvis anlegget er stengt hele sesongen – alle 100 dager – vil det si en refusjon på halve beløpet betalt for sesongkortet. 

Det ligger i sakens natur at et eventuelt refusjonskrav ikke kan avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav. Eventuelle krav på refusjon skal rettes til anleggseier etter dette tidspunkt. 

DIVERSE RABATTER 

Kunden er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant. Merk at rabatter gjelder kun på ordinære priser.

AXESS-KORT 

Dersom du ikke har Axess-kort, må du kjøpe dette. Kortet koster kr 75,- i tillegg til heiskortprisen. Dersom du har Axess-kort uten tekniske problemer, kan dette lades opp og brukes på nytt. Det er ingen pant på Axess-kort. 

TRENING OG KONKURRANSER 

Deler av konkurranseløypene kan være forbeholdt konkurranse og trening. 


ONLINE BOOKING ANNET ENN HEISKORT

Disse betingelsene gjelder for alt nettbasert salg av skiskole, skiutleie, arrangementer og tjenester fra Tjørhomfjellet AS til forbrukere. Betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene og annen informasjon på Tjørhomfjellet AS er bare tilgjengelig på norsk.

Kjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Der det i disse betingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller brev.

Parter

Selger er: Tjørhomfjellet AS, Tjørhomfjellet 53, 4443 Tjørhom, org.nr.: 987 076 534, telefon: 51 20 81 80,
e-post: post@sirdalskisenter.no, og blir i det følgende benevnt «vi», eller «oss».
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper/betaler i bestillingen, og blir i det følgende benevnt «du», «deg», «din» eller «ditt».

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen og betaling er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på oppgitt mailadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi tar forbehold om at skrive-/trykk-/systemfeil kan forekomme og at dette kan føre til avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, f.eks i form av feilinformasjon om priser. Vi forbeholder oss retten til å tilbake justere åpenbare feil i etterkant av bestillingen. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Alle personopplysninger vi har samlet har vi samlet for å forstå og forbedre tjenestene og produktene våre, slik at du skal få den beste brukeropplevelsen på våre nettsteder.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykk-/systemfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby som et alternativ. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet.

Betaling

Du kan velge å betale din ordre med Visa, Mastercard eller American Express. Transaksjonen skjer igjennom Stripe som sikrer at pengene blir overført på en trygg og sikker måte.
Bestillingen er bindende ved betaling av arrangementet med bekreftet godkjent transaksjon.
Ta vare på en utskrift av bekreftelsen.

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, eller at kjøpet heves. Enhver reklamasjon må skje omgående og skriftlig.

Avbestilling/kansellering

Avbestilling/kansellering må skje skriftlig, snarest mulig og senest 45 dager før arrangementet. Avbestilling etter dette f.eks. på grunn av sykdom, dødsfall eller andre alvorlige hendelser vil behandles fra sak til sak på bakgrunn av vedlagt dokumentasjon.
Ved avbestilling/kansellering vil påløpte transaksjons- og behandlingsomkostninger komme til fradrag.

Avlysning av et arrangement

Vi forbeholder oss retten til å kunne avlyse et arrangement uten at dette utløser grunnlag for noen erstatning.
Ved avlysning refunderes i sin helhet innbetalt deltaker/påmeldingsavgift.


Force Majeure

Hendelser utenfor Tjørhomfjellets herredømme som: ulykker, sykdom, havari, brann, streik, naturkatastrofe, terror- og krigshandlinger ol. gir rett til å heve inngått avtale uten noen erstatningsplikt. Kunden skal varsles omgående og uten opphold.


Sikkerhet og værforhold

Tjørhomfjellet AS forbeholder seg retten til fortløpende å forandre og/eller kansellere hele eller deler av leveransen som følge av farlige og/eller unormale værforhold. En slik forandring og/eller kansellering gir ikke rett til erstatning eller refusjon.


Personvernerklæring

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Alle opplysninger behandles konfidensielt og lagres trygt. Vi anvender også dine personopplysninger til å foreta kundeundersøkelser og markedsføring. Opplysningene blir ikke videresolgt til utenforstående aktører. Kun Tjørhomfjellet AS og våre samarbeidspartnere vil kunne benytte kundeopplysningene. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
• du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovpålagte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du sende en e-post til post@sirdalskisenter.no


Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.